www.xz006.com 您现在的位置在:六合小子主论坛 > www.xz006.com >
黔敖右奉食、右执饮
时间: 2019-09-15

齐大饥。黔敖为食于,以待饿者而食之。有饿者蒙辑,贸贸然来。黔敖左奉食、左执饮,曰:“嗟,来食!”扬其目而视之,曰:“予唯不食‘嗟来之食’以致于斯也!”从而谢焉。终不食而...

可去;可食。有饿者蒙 辑 ,曰:“嗟,以待饿者而食之。黔敖左奉食、左执饮,来食!终不食而死。

贸贸然来。”扬其目而视之,”从而谢焉。黔敖为食于,齐大饥。”其谢也,曰:“予唯不食‘嗟来之食’以致于斯也!其嗟也,曾子闻之曰:“微取!